صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۰۲۱ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ (۰.۱۱) (۰.۳۵) (۳۲.۵۶) (۷۲.۱۸)
۵۰۲۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ (۰.۲۹) (۰.۲۳) (۶۵.۵۸) (۵۶.۶۵)
۵۰۲۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ (۰.۷۱) (۰.۲۴) (۹۲.۶۱) (۵۸.۵۴)
۵۰۲۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۵۰۲۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۵۰۲۶ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ (۰.۲) (۰.۲۱) (۵۱.۵۷) (۵۴.۱۸)
۵۰۲۷ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۳۸۸.۵۶ ۴۸۹.۸۶
۵۰۲۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۰.۲ ۰.۲۵ ۱۰۵.۸۸ ۱۴۷.۴۸
۵۰۲۹ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ (۰.۳۲) (۰.۲۶) (۶۸.۴۴) (۶۱.۳۳)
۵۰۳۰ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ (۰.۵۷) (۰.۲۷) (۸۷.۷۴) (۶۲.۹)
۵۰۳۱ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۵۰۳۲ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۱ ۰
۵۰۳۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۰۱) ۷.۵۲ (۲.۸)
۵۰۳۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۰.۲۹ ۰.۱۳ ۱۹۲.۶۹ ۵۸.۶۹
۵۰۳۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۵۰۳۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۰.۴۶ ۰.۳ ۴۳۸.۹۸ ۲۰۱.۶۲
۵۰۳۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۰.۳۲ (۰.۰۷) ۲۲۱.۷۶ (۲۱.۱۹)
۵۰۳۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰
۵۰۳۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰