صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۰۰۱ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ (۰.۱۷) (۰.۴۱) (۴۶.۲۱) (۷۷.۵۶)
۵۰۰۲ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۰.۸ ۰.۶۳ ۱,۷۱۵.۴۷ ۸۸۶.۷
۵۰۰۳ ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ ۰ ۰ ۱.۷۵ ۰
۵۰۰۴ ۱۳۸۹/۰۸/۱۳ ۰ ۰ ۱.۷۳ ۰
۵۰۰۵ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۸.۰۴ ۳۸.۹۷
۵۰۰۶ ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ ۰.۲۷ (۰.۰۷) ۱۶۳.۷۳ (۲۲.۲۷)
۵۰۰۷ ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۲۱) (۴.۵) (۵۳.۸۳)
۵۰۰۸ ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ (۰.۳۴) (۰.۱۳) (۷۱.۴۲) (۳۸.۳۷)
۵۰۰۹ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ ۰.۲۷ ۰.۴۴ ۱۶۳.۲۴ ۳۹۱.۴۵
۵۰۱۰ ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۸ ۰
۵۰۱۱ ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۸ ۰
۵۰۱۲ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ (۰.۴۵) (۰.۲۸) (۸۰.۹۴) (۶۳.۵۴)
۵۰۱۳ ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ (۰.۱۷) (۰.۱۷) (۴۶.۸۹) (۴۵.۳۱)
۵۰۱۴ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ (۰.۱۶) (۰.۷) (۴۳.۵۵) (۹۲.۴)
۵۰۱۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ (۱.۰۵) (۰.۸۸) (۹۷.۸۸) (۹۶)
۵۰۱۶ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۵۴۱.۸۲ ۵۶۸.۰۵
۵۰۱۷ ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ ۰ ۰ ۱.۸۳ ۰
۵۰۱۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۵۰۱۹ ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۹) (۰.۳۵) (۴۹.۶) (۷۱.۸۴)