صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۰۴۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۰.۳۱ ۰.۲۳ ۲۰۵.۶۴ ۱۲۹.۹۳
۵۰۴۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۰.۶۵ ۱.۲۹ ۹۴۹.۰۹ ۱۰,۵۰۰.۸۴
۵۰۴۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۰.۸۸ ۰ ۲,۳۷۸.۸۷ ۰
۵۰۴۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ۰.۵۶ (۰.۱۷) ۶۵۵.۷ (۴۷.۰۹)
۵۰۴۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳ ۰
۵۰۴۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰
۵۰۴۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۰.۳۷) (۰.۶۵) (۷۳.۷۳) (۹۰.۹۱)
۵۰۴۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۳.۴۲ ۸۷.۲۴
۵۰۴۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ (۰.۱۸) ۰.۷۹ (۴۹.۱۳) ۱,۶۳۸.۴۵
۵۰۵۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ (۰.۳۹) ۰ (۷۶.۲۳) ۰
۵۰۵۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰.۵۱ (۰.۷۸) ۵۴۵.۴۹ (۹۴.۲۳)
۵۰۵۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶ ۰
۵۰۵۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۸ ۰
۵۰۵۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۱.۰۱) (۰.۹) (۹۷.۵۲) (۹۶.۲۸)
۵۰۵۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ (۰.۱۱) ۰.۰۷ (۳۳.۳) ۳۰.۸۱
۵۰۵۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰.۵۴ (۳.۸۴) ۶۱۰.۵۳
۵۰۵۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ (۰.۸۵) (۰.۱۹) (۹۵.۵۱) (۴۹.۸۵)
۵۰۵۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ (۰.۶۹) (۰.۳۵) (۹۱.۹۹) (۷۲.۰۸)
۵۰۵۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰